دريچه برگشت پره ايرفويلی آلومينيومی

دريچه برگشت پره ايرفويلی آلومينيومی


Portfolio Description

دريچه برگشت پره ايرفويلی آلومينيومی
دریچه برگشت پره ایرفویلی آلومینیومی جهت استفاده در کانال برگشت روی دیوار و به دلیل ظرافت پروفیل پره در محلهای دور از امکان ضربه قرار میگیرند.