دریچه های قابل تنظیم با دمپر

دریچه مشبک زنبوری با دمپر

دریچه های قابل تنظیم با دمپر

دریچه دیواری قوس دار اهرمی

دریچه های قابل تنظیم با دمپر

دریچه دیواری دمپر کوتاه اهرمی

دریچه دیواری دمپر کوتاه اهرمی

دریچه های قابل تنظیم با دمپر