دریچه های قابل تنظیم با دمپر

دریچه مشبک زنبوری با دمپر

دریچه های قابل تنظیم با دمپر

دریچه مشبک زنبوری با دمپرCGD 140

دریچه دیواری قوس دار اهرمی

دریچه های قابل تنظیم با دمپر

دریچه قوس دار , دریچه دیواری قوس دار , دریچه دیواری قوس دار اهرمیSGD 211
دریچه دیواری دمپر کوتاه اهرمی

دریچه دیواری دمپر کوتاه اهرمی

دریچه های قابل تنظیم با دمپر

دریچه دیواری دمپر کوتاه اهرمیSGD 210