دریچه های سقف کاذب

دریچه سقف کاذب ، طراحی ، تولید و ساخت انواع دریچه های سقف کاذب دریچه آرمسترانگ گرد ، شیاردار ، تایلی ، چهارگوش، مشبک  ، خورشیدی سقف کاذب

آرمسترانگ گرد سقفی

دریچه های سقف کاذب

آرمسترانگ شیاردار خطی

دریچه های سقف کاذب

آرمسترانگ چهارگوش سقفی

دریچه های سقف کاذب

آرمسترانگ سقفی گرد مشبک

دریچه های سقف کاذب

دریچه سقفی آرمسترانگی چهارگوش

دریچه های سقف کاذب

آرمسترانگ سقفی خورشیدی

دریچه های سقف کاذب