دریچه های سقف کاذب

دریچه سقف کاذب ، طراحی ، تولید و ساخت انواع دریچه های سقف کاذب دریچه آرمسترانگ گرد ، شیاردار ، تایلی ، چهارگوش، مشبک  ، خورشیدی سقف کاذب

آرمسترانگ گرد سقفی

دریچه های سقف کاذب

آرمسترانگ گرد سقفیARD333

آرمسترانگ شیاردار خطی

دریچه های سقف کاذب

آرمسترانگ شیاردار خطیARD332

آرمسترانگ چهارگوش سقفی

دریچه های سقف کاذب

آرمسترانگ چهارگوش سقفیARD-331

آرمسترانگ سقفی گرد مشبک

دریچه های سقف کاذب

دریچه سقفی آرمسترانگی چهارگوش

دریچه های سقف کاذب

آرمسترانگ سقفی خورشیدی

دریچه های سقف کاذب

دریچه سقفی آرمسترانگی چهارگوش