دریچه های مترو

سازنده انواع دریچه های مترو و متعلقات دریچه و تنظیم هوای مترو سیستم تهویه هوای مترو ، کانال دمپر دستی ، دریچه هوا بر مترو ، کانال دمپر دستی

قرقره آتش نشانی

دریچه های مترو

قرقره آتش نشانی

جعبه آتش نشانی

دریچه های مترو

جعبه آتش نشانی

کانال دمپر دستی

دریچه های مترو

کانال دمپر دستی

ورق لبه سکو مترو

دریچه های مترو

ورق لب سکو

دریچه هوا بر

دریچه های مترو

دریچه هوا بر