دریچه اتاق عمل (دریچه بیمارستانی)

دریچه بیمارستانی – دریچه های اتاق عمل

طراحی و تولید انواع دریچه های بیمارستانی ، دریچه های اطاق عمل ، دریچه های پانچی اطاق عمل دریچه مشبک زنبوری با تور – سیستم تهویه هوا ی بیمارستان و اتاق عمل

دریچه سبد تخم مرغی (دریچه شطرنجی)

دریچه سبد تخم مرغی (دریچه شطرنجی)

دریچه اتاق عمل (دریچه بیمارستانی), دریچه مشبک

دریچه مشبک زنبوری با تور

دریچه اتاق عمل (دریچه بیمارستانی)

دریچه پانچی اطاق عمل

دریچه اتاق عمل (دریچه بیمارستانی)